woensdag 15 april 2015

Thuis bevallen even veilig als ziekenhuis

Een geplande thuisbevalling bij zwangeren met een laag risico is net zo veilig is als een poliklinische bevalling in het ziekenhuis. Voorwaarde is wel dat de thuisbevalling goed is ingebed binnen een systeem van verloskundige zorg, met adequate risicoselectie, geschoolde verloskundigen en een goed verwijssysteem naar de tweede lijn. Dit blijkt uit het onderzoek 'Perinatale sterfte en morbiditeit tot 28 dagen bij geplande thuis- en ziekenhuisbevallingen' waarover het Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde (NTvG) bericht.

De onderzoekers hebben het voorkomen van perinatale sterfte en morbiditeit tot 28 dagen na de geboorte bij geplande thuisbevallingen vergeleken met die bij geplande ziekenhuisbevallingen. Het betreft een analyse van de gegevens uit de drie landelijke perinatale en neonatale registers over de jaren 2000-2009. De onderzoekers selecteerden vrouwen met een laagrisicozwangerschap die bij aanvang van de baring eerstelijnszorg ontvingen. De uitkomstmaten waren sterfte intra partum en neonataal tot 28 dagen, apgarscore 5 minuten na geboorte en NICU-opname binnen 7 dan wel 28 dagen na geboorte.

Resultaten
Van 814.858 vrouwen met een laag risico planden er 466.041 (57,2%) een thuisbevalling en 276.908 (34,0%) een ziekenhuisbevalling. Van de overige 71.909 (8,8%) vrouwen was de geplande setting onbekend. De gecombineerde sterfte tijdens de bevalling en tot 28 dagen na geboorte was bij de geboorte van een eerste kind (primiparae) bij thuisbevalling 1,02 en bij ziekenhuisbevalling 1,09 per 1000 bevallingen; voor multiparae was dit 0,59 versus 0,58. Kinderen van multiparae hadden na een ziekenhuisbevalling vaker een apgarscore < 7 en werden vaker binnen 28 dagen op de NICU opgenomen. Voor primiparae waren er geen verschillen.

Bron: NVtG