Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van BO Geboortezorg 2018

Klik hier om ze te downloaden

Aanvullende voorwaarden

Artikel 1. – ANNULERINGSKOSTEN
1. Annulering van de aangevraagde kraamzorg kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden Dit is kosteloos indien dit binnen 7 dagen na de inschrijfdatum geschiedt, daarna bent u € 90,- verschuldigd.
2. Indien een zorgovereenkomst op medische gronden of vanwege een verhuizing buiten het werkgebied van Kraamzorg LiemersCare B.V. geschiedt zijn er geen annuleringskosten verschuldigd. U dient hiervoor een bewijs te overhandigen hetzij een schriftelijk bevestigde medische indicatie door de arts, of een geldig inschrijfbewijs van de nieuwe gemeente.
3. Als u de kraamzorg annuleert na het intakegesprek met de medewerker van Kraamzorg LiemersCare, wordt naast de geleverde diensten een bedrag van € 550,00 aan annulerings-kosten in rekening gebracht.

Artikel 2. - ROOKBELEID
Kraamzorg LiemersCare hanteert een actief anti-rookbeleid, conform de Tabakswet (Besluit uitvoering rookvrije werkplek). Dit betekent concreet dat de medewerkers van kraamzorg LiemersCare recht hebben op een rookvrije werkplek.

Artikel 3. - AANSPRAKELIJKHEID
1. Kraamzorg LiemersCare B.V. is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die door een zorgverlener is veroorzaakt, tenzij er sprake is van opzet of aan opzet gelijk te stellen grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van de kraamverzorgende. Dit moet door de cliënt worden aangetoond.
2. Schade, ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van de cliënt, wordt niet vergoed, bijvoorbeeld wasgoed. Cliënt is gehouden om bij het gebruik van huishoudelijke apparatuur behandelwijze aan te geven aan de kraamverzorgende.
3. Er mag door de kraamverzorgenden alleen gewerkt worden met deugdelijke apparatuur ( incl. aansluitingen) en deugdelijke materialen (zoals kruiken). Schade door ondeugdelijke apparatuur of materialen worden niet vergoed.
4. Cliënt vrijwaart
Kraamzorg LiemersCare B.V. tegen aansprakelijkheid jegens derden.
In geen geval is Kraamzorg LiemersCare B.V. gehouden om aan de opdrachtgever een hoger bedrag te vergoeden dan de uitkering die Kraamzorg LiemersCare B.V. in het desbetreffende geval van haar aansprakelijkheidsverzekering ontvangt. In het geval van een verzekerde schade blijft het eigen risico van € 100,- per schadegeval voor rekening van de cliënt.
5. Alle aansprakelijkheid van Kraamzorg LiemersCare B.V. en de zorgverlener wordt uitgesloten voor schade die ontstaat terwijl de zorgverlener gebruik maakt van een  vervoersmiddel van de cliënt of van een eigen vervoersmiddel ten behoeve van de cliënt.
6. De schademelding dient onverwijld maar binnen 48 uur schriftelijk te zijn ingediend bij het kantoor van Kraamzorg LiemersCare B.V.

Artikel 4. - ARBO
1. In het kader van de Arbo-wet dient de werkomgeving van de kraamverzorgende aan bepaalde eisen te voldoen. Op deze manier is het werk voor een kraamverzorgende minder belastend. De aandacht voor goede arbeidsomstandigheden is een gedeelde zorg van de cliënt die hulp ontvangt en de kraamverzorgende die deze hulp levert. Echter het kraamgezin is verplicht om invulling te geven aan de gestelde eisen. Het is noodzakelijk om uiterlijk bij 37 weken zwangerschap een verhoogd bed aanwezig te hebben. De hoogte van het bed moet 80 cm zijn, gerekend van de grond tot aan de bovenkant van het matras. Dit is Arbo technisch gezien noodzakelijk zodat de rug van de kraamverzorgende niet onnodig extra belast wordt. Indien u moeite hebt met het in en uit stappen in bed kunt u gebruik maken van een trapje of omgekeerd kratje.
2. Daarnaast dient de cliënt zorg te dragen voor een goed vastzittende trapleuning en/of –bekleding. Op deze manier kan de kraamverzorgende veilig en goed werken bij het verlenen van de kraamzorg en loopt zij geen onnodig risico met het bijvoorbeeld naar beneden lopen met uw kindje op de arm.

Artikel 5. - MEDICATIEBELEID
1. Kraamverzorgenden zijn niet opgeleid en bevoegd tot het verstrekken van medicatie aan de cliënt. Gedurende de gehele kraamperiode valt het voorschrijven en/of gebruik van medicatie, door de cliënt, onder verantwoordelijkheid van de verloskundige.